Audio ေလာက မသိသူမ်ားကို ေသခ်ာမရွင္းျပေသာ အလြဲမ်ား

Start writing here...

Odoo image and text block

အရြယ္အစား လက္မသာ ေျပာမယ္ Watts / Ohms မေျပာဘူး 

 ယေန ့Audio group မ်ား Page မ်ား တြင္ ေမးျမန္းသူမ်ားမွ အသံခ်ဲ ့စက္ တစ္လံုးကို ျမင္ေသာ အခါ "၁၅ ဘယ္ႏွစ္လံုးႏုိင္လဲ?" "၁၈ ဘယ္ႏွစ္ပြင့္ဖြင့္လို ့ရသလဲ" စသည့္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးေနၾကပါသည္။ ထိုသို ့ေမးျမန္းျခင္းအေပၚတြင္ အလြယ္ျပန္ေျဖျခင္းမ်ား ျဖစ္သည့္ "၁၅ လက္မ ၄ လံုး အျပင္းရတယ္" တို ့"၁၈ လက္မ ၂ ပြင့္တပ္ ၁ စံု  အျပင္းတီးလို ့ရတယ္" ဟု ေျဖေနပါသည္။ 

စပီကာ ႏွင့္ Subwoofer မ်ားသည္ လက္မ အရြယ္အစားတူေသာ္လည္း အသံုျပဳႏိုင္သည့္ ခံႏိုင္ရည္ Watts / တစ္ခါတစ္ရံ စပီကာ တစ္လံုးတပ္ သည္ 8 ohms ျဖစ္ရမည့္ အစား 4 ohms ျဖစ္ေနလွ်င္ စသည္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္မႈ အသံုးျပဳရာ ေနရာကြာ၍ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းမ်ား ကြဲျပားပါသည္။

ဥပမာ - ၁၅ လက္မ 2000 Watts စပီကာ  ၂ လံုး = 4000 Watts - 4 ohms ရွိသလို / ၁၅ လက္မ 350 Watts စပီကာ ၂ လံုး  = 700 Watts -  4 Ohms လဲ ရွိႏိုင္ပါသည္။ အျခားေသာ အရြယ္အစား လက္မ စပီကာမ်ားတြင္လဲ ထုိနည္းတူျဖစ္ပါသည္။ သို ့ရာတြင္ သံုးစြဲသူထံတြင္ရွိေသာ စပီကာ ဧ။္ watts ႏွင့္ ohms ကို မသိဘဲ / မေမးျမန္းဘဲ လက္မအရြယ္အစားျဖင့္သာ အသံခ်ဲ  ့စက္ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါလွ်င္ အသံခ်ဲ ့စက္က watts မ်ားေနၿပီး မိမိ စပီကာမ်းာ watts နဲ ေနလွ်င္ စပီကာမ်ား ပ်က္စီးမည္ျဖစ္ၿပီး / အသံခ်ဲ  ့စက္က watts နဲေနၿပီး မိမိစပီကာမ်ားသည္ watts မ်ားမ်ား ခံႏိုင္ရည္ရွိလွ်င္ လိုခ်င္ေသာ အသံထြက္ ျပင္းျပင္းရႏုိင္မည္ မဟုတ္ျခင္း စသည့္ အဆင္မေျပမႈမ်ားကို ေတြ ့ႀကံဳႏိုင္ပါသည္။

Odoo image and text block

Watts ကိုသိ႐ံုနဲ ့လံုေလာက္ၿပီလား???

Watts ကိုသိၿပီးလွ်င္ မွားႏုိင္ေျခ ထက္ဝက္ေက်ာ္ခန္ ့ေလ်ာ့နည္းသြားပါၿပီ။

သို ့ေသာ္ watts ကို သတ္မွတ္ျခင္း ၃ မ်ိဳးထပ္ခြဲပါသည္။ ထို အမ်ိဳးအစားမ်ားသည္ Continuous , Program ႏွင့္ Peak တို ့ျဖစ္ပါသည္။Continuous ကေတာ့ တူညီေသာ power ကို ဆက္တိုက္ မရပ္မနားဘဲ သံုးႏိုင္တဲ့ power ျဖစ္ပါတယ္။“Program” သည္ ပို၍ သဘာဝဆန္ေသာ input level အတက္အက်ကို ရည္ညႊန္းပါတယ္။“Peak” ကေတာ့ စပီကာရဲ့ အျမင့္ဆံုး ခံႏိုင္ရည္ရွိသည့္ level ျဖစ္ပါသည္။ ထို level ျဖင့္ အသံုးျပဳပါက အပူ (Heat) အမ်ားအျပားကို ထုတ္လုပ္႐ံုသာမက စပီကာရဲ ့Driver ထဲမွာရွိတဲ့ Diaphragm မ်ားသည္လဲ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ အလ်င္အျမန္လႈပ္ရွားပါတယ္။ ထို ့ေၾကာင့္ ယခု level ကို အသံုးျပဳလိုပါက အခ်ိန္ခဏ သာ အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။

ထို watts ၃ မ်ိဳးကြဲျပားမႈ ႏွင့္ အသံုးျပဳႏိုင္စြမ္းကို မသိလွ်င္ (သို ့) မိမိဝယ္ယူေသာ စပီကာသည္ ထို သုိ့ အတိအက် ညြန္းထားျခင္းမရွိလွ်င္ Peak watts ျဖင့္ မိမိစပီကာ ကုိ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ သံုးလိုက္ပါက စပီကာ အပူလြန္ကဲ၍ ေလာင္သြားပါမည္။

Continuous , Program ႏွင့္ Peak Watts အေၾကာင္းအေသးစိတ္ဖတ္ရန္ႏွိပ္ပါ။


Odoo image and text block

Ohms (Resistance) လွ်ပ္စီးေၾကာင္းစီးဆင္းမႈဆန့္က်င္ျခင္းအညႊန္းကိန္း

Watts ကို သိၿပီးေနာက္ သူနဲ ့ဆက္စပ္ေနသည့္ Ohms ကို သိဖို ့လုိပါသည္။ အလြယ္ျဖင့္ သိေအာင္ရွင္းျပရလွ်င္ စပီကာ (သို ့) Subwoofer အတြင္းတြင္ ဝင္လာေသာ လွ်ပ္စီးပမာဏကို တားဆီးေပးမည့္ လူမ်ားဟုတင္စားႏုိင္ပါသည္။Ohms တြင္ 16 Ohms / 8 Ohms / 4 Ohms / 2 Ohms အစရွိသျဖင့္ အသံုးမ်ားေသာ ပမာဏမ်ားရွိပါသည္။ 16 Ohms ရွိလွ်င္ ဝင္လာေသာ လွ်ပ္စီးပမာဏကို တားဆီးေပးမည့္ လူ ၁၆ ေယာက္ရွိသူဟု မွတ္ယူႏိုင္ၿပီး 16 Ohms ရွိေသာ စပီကာ ထက္ 8 ohms ရွိေသာ စပီကာ သည္ လွ်ပ္စီးေၾကာင္း ပို္မိုစီးဝင္ႏိုင္သျဖင့္ အသံထြက္ပိုျပင္းပါသည္။ ထိုနည္းတူ Ohms အညႊန္းကိန္းနဲေလ အသံထြက္အား ျပင္းေလျဖစ္ပသါည္။ Watts အတူတူ Ohms မတူေသာ စပီကာမ်ား (ဥပမာ - Peavey ဧ။္ တစ္လံုးတပ္ PBK Series မ်ာသည္ 4 ohms ျဖစ္ပါသျဖင့္ အျခားေသာ တစ္လံုးတပ္စပီကာမ်ားထက္ အသံထြက္အား Force ပိုျပင္းပါသည္။  

စပီကာ ႏွင့္ Subwoofer တြင္ ohms အညႊန္းကိန္းရွိသလို သူတို ့ကုိ Power ေပးမည့္ အသံခ်ဲ  ့စက္ Powered Amp မ်ားတြင္လဲ Ohms အညႊန္းကိန္းရွိပါသည္။ စပီကာ ႏွင့္ Subwoofer တြင္ ohms အညႊန္းကိန္း ႏွင့္ အသံခ်ဲ ့စက္ Powered Amp မ်ားတြင္လဲ Ohms အညႊန္းကိန္း တူညီမွသာလွ်င္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ 


Odoo image and text block

Set up ခ်ိတ္ဆက္မႈ မမွန္ကန္ျခင္း

အသံကို ထုတ္လုပ္ေပးမည့္ စပီကာ ႏွင့္ Subwofoer မ်ားကို Power ေပးမည့္ အသံခ်ဲ  ့စက္မ်ား ႏွင့္  ၄င္းတို ့ကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးမည့္ Mixer  ႏွင့္ အေသးစိတ္ခ်ိန္ညွိေပးမည့္ Sound Management ပစၥည္းမ်ား (Sound processor / EQ / Crossover အစရွိသည္) တို ့ႏွင့္ မွန္ကန္စြာခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္လိုပါသည္။ 

အသံထြက္ေသာ္လည္း မွားယြင္းေသာ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အသံထြက္အမွန္မရရွိႏိုင္ပါ။ ဥပမာ - သီခ်င္းဖြင့္ေပးမည့္ CD မွ ထြက္ေသာ AUX out ကို EQ ထဲသို ့ဝင္၍ ထို EQ မွ Mixer သို ့ဝင္ၿပီး သံုးသူမ်ားအတြက္ အသံထြက္ေကာင္းကို မရရွိႏိုင္ပါ။ Mixer မွ အရင္ျပင္ရမည့္ အသံကို EQ မွ ထပ္မံ စစ္ထုတ္မွသာ ေကာင္းမြန္ မွန္ကန္ေသာ နည္းစနစ္ျဖင့္ အသံထြက္ကို ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

Odoo image and text block

Audio ႀကိဳးအစစ္မ်ားကိုသံုးရျခင္း

အသံသည္ လွ်ပ္စီးေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။ အသံကို အသံခ်ဲ ့စက္မွ စပီကာသို ့ပို ့ျခင္း ႏွင့္ Audio Source (သီခ်င္းဖြင့္စက္ / CD / VCD / DVD / USB) / Bluetooth မ်ားမွ အသံကို ထိန္းခ်ဳပ္မည့္ mixer သို ့ပို ့ျခင္းတြင္ စပီကာႀကိဳးဧ။္ Gauge အထူ ႏွင့္ သံုးထားေသာ သတၳဳအမ်ိဳးအစားေပၚတြင္ မူတည္၍ မူရင္းအသံကို အရည္အေသြးကို မေျပာင္းလဲေစဘဲ DIstortion ေႏွာက္ယွက္မႈကင္းစြာ ပို ့ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

စပီကာ / Subwoofer ႏွင့္ အသံခ်ဲ  ့စက္ အေကာင္းစားႀကီးေတြသံုးပါလွ်က္ Audio ႀကိဳးေကာင္းတာကို မသံုးစြဲလွ်င္ ကားအေကာင္းစား စီးၿပီး ဆီေကာင္းေကာင္း မထည့္ျခင္းႏွင့္တူသည္။ ေမာ္ဒယ္ျမင့္ ကားမ်ားသည္ အင္ဂ်င္ပါဝါ ႏွင့္ နည္းပညာ ျမင့္မားသျဖင့္ ဆီေကာင္းထည့္မွသာ ထုတ္ေပးႏိုင္သည့္ အျမင့္ဆံုး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ထုတ္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို ့ျပင့္ ဆီမေကာင္းျခင္းေၾကာင့္ ကားဧ။္ အင္ဂ်င္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစႏိုင္ပါသည္။

ထို ့ျပင္ ႀကိဳးမ်ားကို စနစ္တက်စြာ မွတ္သားတပ္ဆင္ျခင္းသည္လဲ စပီကာ အလံုးေရမ်ားစြာခ်ိတ္ဆက္ခ်ိန္တြင္ အမွားအယြင္းမရွိေစႏိုင္ေသာ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ႐ႈပ္ေထြးေသာ ႀကိဳးမ်ား ခ်ိတ္ဆက္မႈအတြက္ အမွတ္အသား မရွိ၍ လြဲမွားစြာတင္ဆင္ပါက အခ်ိန္ကုန္ၿပီး အသံထြက္ေကာင္းရရွိမည္ မဟုတ္ပါ။