ျမန္မာႏိုင္ငံၿမိဳ ့မ်ားရွိ အေရာင္းဆိုင္လိပ္စာ ႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား