ကာရာအိုေက သီဆိုရန္အတြက္ အေကာင္းဆံုး အသံပိုင္းဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ေနေသာ ဂ်ပန္အမွတ္တံဆိပ္ BMB

အထူးႏႈန္းျဖင့္ေရာင္းခ်ေနေသာ ပစၥည္းမ်ား

ယခု အတြဲမ်ားမွ ႏွစ္သက္ရာအတြဲတစ္တြဲဝယ္ယူလွ်င္  DVD စက္ တစ္လံုး ၊ မူရင္း ျမန္မာသီခ်င္းေခြ (25) ေခြ ႏွင့္ BMB NKN-300 ႀကိဳးမုိက္ တစ္လံုးတို ့ကို လက္ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

Odoo image and text block

အတြဲ (၁) 

၁၀ လက္္မ စပီကာ + အသံခ်ဲ ့စက္အတြဲ (1,290,000 က်ပ္)

CSN-500 (၁၀ လက္မ) 450 watts (၁) စံု + DAS-300 Karaoke Amp - 600 watts (၁) လံုး ႏွင့္ NKN-300 ႀကိဳးမိုက္ (၁) လံုး တို ့ ပါဝင္ၿပီး 300 sqf အက်ယ္အဝန္း အခန္းအတြက္ သင့္ေတာ္ပါသည္။


**DAS-300 Karaoke Amp - 600 watts သည္ CSN-500 (၁၀ လက္မ) 450 watts စပီကာ ၂ စံု အထိ အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။**

ဝယ္ယူရန္ ႏွိပ္ပါ

Odoo image and text block

အတြဲ (၂)

၈ လက္္မ စပီကာ + အသံခ်ဲ ့စက္အတြဲ  (795,000 က်ပ္)

 CSN-300 (၈ လက္မ) - 300 Watts စပီကာ (၁) စံု + DAH-100 Karaoke Amp - 200 Watts (၁) လံုး ႏွင့္ NKN-300 ႀကိဳးမိုက္ (၁) လံုးတို ့ပါဝင္ၿပီး 200 sqt အက်ယ္အဝန္း အခန္းအတြက္ သင့္ေတာ္ပါသည္။


ဝယ္ယူရန္ ႏွိပ္ပါ

Odoo image and text block

အတြဲ (၃)

၈ လက္္မ စပီကာ + အသံခ်ဲ ့စက္ +၈ လက္မSubwoofer  အတြဲ (1,110,000 က်ပ္)

CSH-200 (၈ လက္မ) - 300 Watts / CSH-W200 Subwoofer (၈ လက္မ) 300 Watts + DAH-100 Karaoke Amp - 200 Watts ႏွင့္ NKN-300 ႀကိဳးမိုက္ (၁) လံုး တို႔ပါဝင္ၿပီး 200 sqt အက်ယ္အဝန္း အခန္းအတြက္ သင့္ေတာ္ပါသည္။ Subwoofer ပါဝင္သျဖင့္ Bass သံပို၍ ႀကိဳက္သူမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္ပါသည္။


ဝယ္ယူရန္ ႏွိပ္ပါ