စပီကာ ႏွင့္ Subwoofer တိ္ု ့ရဲ့ Continuous , Program ႏွင့္ Peak Watts ဆိုတာဘာလဲ?

 

Odoo CMS - a big picture

Speaker / Subwoofer တစ္လံုးမွာ ( 8 ohms / 4 ohms မည္သုိ ့ပင္ျဖစ္ေစ) သူ ့ကုိအသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ေဖာ္ျပထားသည့္ Power Ratings (watts) အမ်ိဳးအစား ၃ မ်ိဳးရွိပါသည္။ ထို အမ်ိဳးအစားမ်ားသည္ Continuous , Program ႏွင့္ Peak တို ့ျဖစ္ပါသည္။ 

အဲဒါေတြကဘာေတြလဲ ဆိုတာ ရွင္းျပပါမယ္။ စပီကာထုတ္လုပ္သူ ကုမၸဏီမ်ားဟာ ထို Power Ratings ကို ခန္ ့မွန္းတြက္ခ်က္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ခန္ ့မွန္းတြက္ခ်က္ရာမွာ စမ္းသပ္ျခင္း ႏွင့္ ေစ်းကြက္ရဲ ့အသိပညာမ်ား ကို အေျခခံထားပါတယ္။ စပီကာ တစ္လံုးဧ။္ ခံႏိုင္ရည္ watts ကုိ တြက္ခ်က္တာဟာ Amp ရဲ့ ထုတ္ေပးႏိုင္တဲ့ watts ကိုတြက္တာထက္ ပိုမိုခက္ခဲပါတယ္ လို ့လဲဆုိပါတယ္။ ပထမဆံုးအေနနဲ ့power rating ကို နားလည္ရမွာက စပီကာတစ္လံုးက power ဘယ္ေလာက္ကို ပ်က္စီးျခင္း (Blowing) မရွိဘဲ ခံႏိုင္ရည္ရွိသလဲဆိုတာပါ။ အဲအေနအထား power ကို ေပးထားရင္ စပီကာက က်န္းမာေနမယ္ ၊ ေနာက္ထပ္အသံုးျပဳမည့္အေနအထားအတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနမယ္။ 
ကဲ ေျပာမယ့္ဟာကို စလိုက္ရေအာင္။ 

ပထမဆံုး Rating ျဖစ္တဲ့ Continuous ကေတာ့ တူညီေသာ power ကို ဆက္တိုက္ မရပ္မနားဘဲ သံုးႏိုင္တဲ့ power ျဖစ္ပါတယ္။ အေကာင္းဆံုး ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္တဲ့ rating ျဖစ္ပါတယ္။ Continuous Signal သည္ စပီကာကို Energy ေပးၿပီး ထို Energy သည္ အပူ (heat) အျဖစ္သို ့ေျပာင္းလဲသြားပါသည္။ ထို ့ေၾကာင့္ အခ်ိန္ကာလၾကာျမင့္စြာ power မ်ားစြာျဖင့္ Speaker ကို အသံုးျပဳမယ္ဆိုရင္ အပူခ်ိန္ျမင့္တက္လာၿပီး Drivers မ်ားမွာ ရွိတဲ့ Voice Coil (အသံကြိဳင္)မ်ား အရည္ေပ်ာ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ဒုတိယ Rating ျဖစ္တဲ့ “Program” သည္ ပို၍ သဘာဝဆန္ေသာ input level အတက္အက်ကို ရည္ညႊန္းပါတယ္။ ထို Program rating ျဖင့္အသံုးျပဳပါက စပီကာ ကို အပူ (Waste Heat) ေလ်ာ့သြားေအာင္ နားမယ့္ အခ်ိန္တစ္ခုေပးရပါမည္။ 

တတိယ Rating ျဖစ္တဲ့ “Peak” ကေတာ့ စပီကာရဲ့ အျမင့္ဆံုး ခံႏိုင္ရည္ရွိသည့္ level ျဖစ္ပါသည္။ ထို level ျဖင့္ အသံုးျပဳပါက အပူ (Heat) အမ်ားအျပားကို ထုတ္လုပ္႐ံုသာမက စပီကာရဲ ့Driver ထဲမွာရွိတဲ့ Diaphragm မ်ားသည္လဲ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ အလ်င္အျမန္လႈပ္ရွားပါတယ္။ ထို ့ေၾကာင့္ ယခု level ကို အသံုးျပဳလိုပါက အခ်ိန္ခဏ သာ အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။ ဒီ level ကို အခ်ိန္ၾကာစြာ အသံုးျပဳမိပါက စပီကာရဲ႕ Voice Coil (အသံကြိဳင္)မ်ား ပံုပ်က္စြာ ပ်က္စီးသြားပါမယ္ (သို ့) ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား ျပ့ဳတ္သြားပါမယ္။ Driver Unit (စပီကာ အရြက္) မပ်က္စီးေသာ္လည္း Voice Coil ထိခိုင္ပ်က္စီးႏုိင္ပါသည္။ 

ဤအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ထုတ္လုပ္သူမ်ားမွ ရည္ရြယ္ခ်က္ တစ္ခုျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ အလို့ ငွာ သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ အသံကို ထိန္းခ်ဳပ္သူ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား တြင္သာ ထုတ္လုပ္ေသာ အသံအတြက္ (သို ့) သူတို ့ဧ။္ စပီကာမ်ား ဘယ္ေလာက္ ခံႏိုင္ရည္ ရွိသလဲဆိုေတာ အခ်က္ကို သိရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။