အသံပိုင္းဆိုင္ရာ ပစၥည္းတစ္ခုခု ဝယ္ေတာ့မယ္ဆိုလွ်င္

ဒါေတြကို သိထားသင့္ပါတယ္....

Odoo image and text block

1 - မိမိအသံုးျပဳမည့္ ပံုစံအေနအထား

 အသံုးျပဳမည့္သူ တစ္ဦးခ်င္းစီတြင္ အသံုးျပဳလိုသည့္ ေနရာအက်ယ္အဝန္း (အသံုးျပဳမည့္ ေနရာ အက်ယ္အဝန္း ၊အေဆာက္အဦး ျပင္ပ Outdoor ၊ အေဆာက္အဦးအတြင္း Indoor အစရွိသည္)

အသံုးျပဳမည့္ အေနအထား (သီခ်င္းဆိုမည္ - နားေထာင္မည္ / တီးဝိုင္း / အစည္းအေဝးခန္း / မိန္ ့ခြန္းေျပာျခင္း အစရွိသည္)

နားေထာင္မည့္ လူဦးေရ (မဂၤလာေဆာင္ဟူေသာ အခန္းအနားတြင္ ခန္းမအက်ယ္အဝန္းအရ တက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ လူဦးေရ မတူညီႏိုင္သျဖင့္ မိမိအသံကို ၾကားေစလိုေသာ လူဦးေရ) အစရွိသည္တို ့ကို ေျပာေပးရန္လိုပါသည္။

မိမိအသံုးျပဳမည့္အေနအထား ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ အသံစနစ္ကို တြက္ခ်က္ရန္ စာတုိပို ့၍ေသာ္လည္းေကာင္း Facebook ကြန္မန္ ့ျဖင့္ေသာ္လည္း ေမးျမန္းျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုး အေျဖ မဟုတ္ပါ။ ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ အျပန္ အလွန္ေမးျမန္း၍ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မွသာ အေကာင္းဆံုး အသံစနစ္တစ္ခုကို ရရွိႏိုင္ပါသည္။ ထို ့ေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ အသံစနစ္ကိ ုလိုအပ္ေသာသူမ်ားသည္ မိမိတို ့ဧ။္ Audio Engineer မ်ားထံသုိ ့ 09-793334449 သုိ ့မနက္ ၉း၃၀ မွ ညေန ၅း၃၀ အထိ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ (ဝယ္ယူျခင္း မဝယ္ယူျခင္းကို ပဓာနမထားဘဲ ေစတနာျဖင့္ အေကာင္းဆံုး ကူညီေပးပါမည္။)

Odoo image and text block

2 - စပီကာ ႏွင့္ Subwoofer တို ့သည္ မတူညီပါ။ ကြဲျပားပါသည္။

Speaker (စပီကာ) သည္ သီခ်င္းသံ / လူအသံ ကို ထုတ္ေပးပါသည္။ Speaker တြင္ ၁၀ ၊ ၁၂ ႏွင့္ ၁၅ လက္မ သည္ အႀကီးဆံုးျဖစ္ပါသည္။ စပီကာတြင္ ႀကိမ္ႏႈန္းျမင့္ အသံထုတ္ေပးရန္ tweeter ပါဝင္ၿပီး ႀကိမ္ႏႈန္းလတ္ ထုတ္လုပ္ေပးရန္ Mid Driver စပီကာမ်ားပါဝင္ပါသည္။ Tweeter ဧ။္ ႀကိမ္ႏႈန္းသည္ 2001 Hz မွ 20000 Hz အထိ ရွိၿပီး Mid ဧ။္ ႀကိမ္ႏႈန္းသည္ 150 Hz မွ 2000 Hz အတြင္းရွိပါသည္။

Subwoofer သည္ တုန္ခါမႈ Bass သံကို ထုတ္လုပ္ေပးပါသည္။ Subwoofer တြင္ ၁၅ ႏွင့္ ၁၈ လက္မ သည္ အႀကီးဆံုးျဖစ္ပါသည္။ Subwoofer တြင္ ႀကိမ္ႏႈန္းနိမ့္ Low Frequency ကို ထုတ္ေပးႏိုင္ေသာ စပီကာ ပါဝင္ပါသည္။ Low Frequency ဧ။္ ႀကိမ္ႏႈန္းသည္ 42 Hz မွ 125 Hz ၾကားတြင္ ရွိပါသည္။


အသံဧ။္ ႀကိမ္ႏႈန္း Frequency အေၾကာင္းအေသးစိတ္ဖတ္ရန္ ႏွိပ္ပါ။ 

Odoo image and text block

3 - Monitor Speaker

ေမာ္နီတာ စပီကာသည္ Main Speaker ကဲ့သို ့သီခ်င္းသံ / လူအသံကို ထုတ္ေပးပါသည္။ သုိ ့ေသာ္ ေမာ္နီတာ စပီကာအား Stage စင္ေပၚတြင္ တီးခတ္သူ / သီဆိုသူမ်ားအတြက္ မိမိတို ့တီးခတ္သီဆိုေသာ အသံကို ျပန္လည္ၾကားႏိုင္ေစရန္ အသံုးျပဳပါသည္။ ပံုတြင္ အနီျဖင့္ျပထားေသာ စပီကာမ်ားသည္ Monitor အတြက္ အသံုးျပဳထားေသာ ေမာ္နီတာ စပီကာမ်ားျဖစ္ပါသည္။

Monitor Speaker မ်ားကို ေလ့လာရန္ ႏွိပ္ပါ။

Odoo image and text block

4 - စပီကာ ႏွင့္ Subwoofer တို ့ဧ။္ Watts အသံျပင္းအား

မည္သည့္ audio အသံပိုင္းဆုိင္ရာ ပစၥည္းမဆို Watts ျပင္အား ႏွင့္ ohms လွ်ပ္စစ္စီးဆင္းႏိုင္စြမ္းေပၚတြင္ အလုပ္လုပ္ပါသည္။

Watts အသံျပင္းအားအနည္းအမ်ားသည္ အသံုးျပဳထားေသာ သံလိုက္အမ်ိဳးအစား ႏွင့္ စပီကာကို ျပဳလုပ္ထားေသာ စကၠဴ Cone Paper တို ့ေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး ကြဲျပားပါသည္။ လက္မအရြယ္အစား တူေသာ္လည္း (ဥပမာ - 15 လက္မခ်င္းတူေသာ္ လည္း PV 115 သည္ SP 2 ထက္ watts နည္းပါသည္။) 

ဤတြင္ အေရးႀကီးဆံုး ႏွင္ ့လူတိုင္းမွားယြင္းစြာ နားလည္မႈလြဲေနေသာ အခ်က္သည္ စပီကာ လက္မအား ေျပာၿပီး Watts ကို မေမးျခင္း / မသိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို ့ေၾကာင့္ မည္သည့္ စပီကာ လက္မ အရြယ္အစားပင္မဆို Watts အနဲ အမ်ား ကြာျခားသျဖင့္ စပီကာ လက္မ တူေသာ္လည္း သံုးရမည့္ အသံခ်ဲ  ့စက္ကြဲျပားပါသည္။ 

Odoo image and text block

5 - Watts အသံျပင္းအား ၃ မ်ိဳး

မည္သည့္ audio အသံပိုင္းဆုိင္ရာ စပီကာ / Subwoofer ပစၥည္းတစ္ခုဧ။္ Watts ျပင္အား ကို ထပ္မံအေသးစိတ္လိုက္လွ်င္

1 - Continuous 

2 - Program

3 - Peak ဟူ ၍ ၃ မ်ိဳး ရွိပါသည္။

ထို Watts ၃ မ်ိဳးကို ကုန္ပစၥည္းဧ။္ Manual အသံုးျပဳရန္ အညႊန္းရွိ ကုန္ပစၥည္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း Specifications တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုအညႊန္းကိန္းမပါရွိေသာ ပစၥည္းအတြက္ မူရင္းထုတ္လုပ္သူကိုသာ ေမးျမန္းပါ။

ထို Watts ၃ မ်ိဳးဧ။္ အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းခ်က္ကို ဖတ္ရန္ ႏွိပ္ပါ 

Odoo image and text block

6 - စပီကာ ႏွင့္ Subwoofer တို ့ဧ။္ Ohms (Impedance Rating)

မည္သည့္ audio အသံပိုင္းဆုိင္ရာ ပစၥည္းမဆို Watts ျပင္အား ႏွင့္ Ohms (Resistant) လွ်ပ္စစ္စီးဆင္းႏိုင္စြမ္းေပၚတြင္ အလုပ္လုပ္ပါသည္။

Ohms သည္ စပီကာအား ေပးလုိက္ေသာ Current ႏွင့္ Volt ကို ျပန္လည္ခုခံသည့္အညႊန္းကိန္းျဖစ္ပါသည္။ ထို Ohms အား စပီကာတစ္ခု ႏွင့္ တစ္ခုကို တြဲဆက္ျခင္းျဖင့္ (သို ့) စပီကာဧ။္ Resistant ပမာဏ ကို မူတည္ၿပီး သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ohms နည္းေသာ စပီကာသည္ လွ်ပ္စစ္စီးဆင္းႏုိင္ျခင္း မ်ားသျဖင့္ အသံျပင္းအား မ်ားပါသည္။ (ဥပမာ - 4 ohms စပီကာ ျဖစ္ေသာ PV 215 သည္ 8 ohms စပီကာျဖစ္ေသာ PV 115 ထက္ အသံျပင္းအား ပိုမ်ားပါသည္။) Ohms အညႊန္းကိန္းနည္းေလ ထို စပီကာ ဧ။္ Sound Pressure Level (SPL) အသံျပင္းအား မ်ားေလျဖစ္ပါသည္။ 

ဤတြင္ အေရးႀကီးဆံုး ႏွင္ ့လူတိုင္းမွားယြင္းစြာ နားလည္မႈလြဲေနေသာ အခ်က္သည္ စပီကာ လက္မအား ေျပာၿပီး Ohms ကို မေမးျခင္း / မသိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ စပီကာ / Subwoofer တို ့သည္ ၁ လံုး - ၂ လံုးတပ္ေပၚတြင္ မူတည္၍ Ohms ကြာျခားသျဖင့္ သံုးရမည့္ အသံခ်ဲ ့စက္ကြဲျပားပါသည္။ တစ္ခ်ိဳ  ့စပီကာမ်ားသည္လဲ တည္ေဆာက္ထားမႈေပၚမူတည္၍ တစ္လံုးတပ္ျဖင့္ 4 ohms ရွိျခင္း / ၂ လံုးတပ္ကို Series တြဲထားျခင္းေၾကာင့္ 16 Ohms ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ မိမိအသံုးျပဳမည့္ စပီကာ / Subwoofer တုိ ့တြင္ ထုတ္လုပ္ေသာ ကုမၸဏီမွ စမ္းသပ္ၿပီး ေဖာ္ညႊန္းထားသည့္ Ohms ညႊန္းကိန္း အမွန္ကို သိသင့္ပါသည္။

Odoo image and text block

7 - Active ႏွင့္ Passive စပီကာ ႏွင့္ Subwoofer မ်ား

Active စပီကာ / Subwoofer ဆိုသည္မွာ ပါဝါေပးရန္ အသံခ်ဲ ့စက္သည္ ထိုစပီကာ / Subwoofer ဧ။္ ေနာက္ေက်ာဘက္ အိမ္ခြံထဲတြင္ တစ္ခါတည္း ပါဝင္ေသာ အမ်ိဳအစားျဖစ္ပါသည္။ Active အမ်ိဳးအစား စပီကာ / Subwoofer မ်ားကို အသံခ်ဲ ့စက္မ်ား ထားရန္ ေနရာ သီးသန္ ့မေပးႏုိင္ေသာ အေျခအေနမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။ Active Speaker မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားတြင္ အသံခ်ဲ  ့စက္အျပင္  DSP (Digital Sound Processing) နညး္ပညာမ်ား  အသင့္ပါဝင္လာသျဖင့္  သီးသန့္ Crossover / EQ ႏွင့္ Sound Processor မ်ား သီးသန္ ့ဝယ္ယူရန္ မလိုေတာ့ပါ။ ပံုတြင္ျပထားေသာ အမ်ိဳးအစားသည္ အသံခ်ဲ ့စက္ပါဝင္ၿပီးျဖစ္သည့္ Active Subwoofer ျဖစ္ပါသည္။

Active စပီကာကို Powered Speaker ဟူ၍လဲ သံုးႏႈန္းပါသည္။

Active စပီကာမ်ားကို ေလ့လာရန္ ႏွိပ္ပါ။

Active Subwoofer မ်ားကို ေလ့လာရန္ ႏွိပ္ပါ။

Passive စပီကာ / Subwoofer ဆိုသည္မွာ ပါဝါေပးရန္ အသံခ်ဲ ့စက္အား သီးသန္ ့ဝယ္ယူရန္ သံုးစြဲရမည့္ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသည္။ Passive အမ်ိဳးအစား စပီကာ / Subwoofer မ်ားကို အသံခ်ဲ ့စက္မ်ား သယ္ယူႏုိင္ရန္ အဆင္ေျပၿပီး အသံခ်ဲ ့စက္အား စပီကာ / Subwoofer အမ်ိဳးအစား တစ္မ်ိဳးထက္ ပို၍ ႏွစ္သက္ေသာ အမ်ိဳးအစား ႏွင့္ တြဲ၍ သံုးလိုေသာ အေျခအေနမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။ Passive စပီကာ / Subwoofer ဧ။္ ေနာက္ေက်ာတြင္ Amp ဧ။္ Output မွ Input ျပဳလုပ္ရန္ XLR (သို ့) 1/4" jack အေပါက္မ်ားသာ ပါဝင္ပါသည္။

Odoo image and text block

8 - ေရြးခ်ယ္ထားေသာ စပီကာ / Subwoofer အတြက္ အသံခ်ဲ ့စက္ Powered Amp ေရြးခ်ယ္ျခင္း

 စပီကာ / Subwoofer မ်ားအား Watts ျပင္း၍ ပ်က္စီးျခင္း Over driven မျဖစ္ေစရန္ ထို စပီကာ / Subwoofer ဧ။္ ခံႏိုင္ရည္ watts (Program) ထက္မမ်ားေသာ အသံခ်ဲ ့စက္ Powered Amp ကို ေရြးခ်ယ္သင့္ပါသည္။ 

စပီကာ / Subwoofer ခံႏိုင္ရည္ watts (Program) ထက္ 25% ေလ်ာ့ေသာ watts ထြက္သည့္ Powered Amp အသံခ်ဲ  ့စက္ကို ေရြးခ်ယ္လွ်င္ ပ်က္စီးမႈအနည္းဆံုး ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

Powered Amp တစ္လံုးတြင္ ထုတ္ေပးႏိုင္ေသာ Watts ႏွင့္ အတူ 8 / 4 / 2 Ohms ႏွင့္ 8 / 4 Ohms bridge ဟူ၍ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကြဲျပားပါသည္။ Bridge ဆိုသည္မွာ Amp ဧ။္ Channel ၂ ခု (A + B) ကို ေပါင္း၍ တစ္ခုတည္း အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္ပါသည္။ Bridge ကို Subwoofer မ်ားအတြက္ပို၍အားျပင္းေသာ တုန္ခါမႈ Bass ရရန္ သံုးသင့္ပါသည္။

 Amp ဧ။္ Channel ၂ ခု (A ) ႏွင့္ (B) ကို သီးသန္ ့ကို သာမာန္ စပီကာမ်ား ႏွင့္ Watts နဲေသာ Subwoofer မ်ားအတြက္ သံုးသင့္ပါသည္။ 2 Ohms အထိ သံုးျခင္းသည္ အသံခ်ဲ ့စက္ဧ။္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းအကုန္ကို အသံုျပဳျခင္းျဖစ္ပါသျဖင့္ အသံုပဳခ်ိန္ မ်ားလွ်င္ စက္ဧ။္ သက္တမ္းကို ေလ်ာ့ေစျခင္း အပူလြန္ကဲျခင္းျဖစ္ႏုိင္သျဖင့္ 2 Ohms အသံုးျပဳျခင္းကို အားမေပးပါ။

Odoo image and text block

အသံထြက္ေကာင္းမြန္ေသာ စနစ္တစ္ခုရရွိရန္

သက္ဆိုင္ရာ စပီကာဧ။္ ႀကိမ္ႏႈန္းတံု ့ျပန္မႈ Frequency Response ႏွင့္ Subwoofer ဧ။္ ႀကိမ္ႏႈန္းတံု ့ျပန္မႈ Frequency Response တို ့ကို မွန္ကန္စြာ သတ္မွတ္ေပးရန္လိုပါသည္။ ထိုသို ့သတ္မွတ္ေပးရန္ Equalizer / Sound Processor / Crossover အစရွိသည့္ စက္မ်ားကို အသံုျပဳရန္ လိုအပ္ပါသည္။

အသံဧ။္ ႀကိမ္ႏႈန္းမ်ားကို မွန္ကန္စြာျဖတ္ျခင္း အား Crossover စက္သံုး၍ မည္သို ့ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ Video ကို 

Crossover အသံုးဝင္ပံုေလ့လာရန္ႏွိပ္ပါ။ Sound Processor ရွင္းလင္းခ်က္ Video ေလ့လာရန္ ႏွိပ္ပါ။

Equalizer / Sound Processor / Crossover မ်ားကို ေလ့လာရန္ ႏွိပ္ပါ။

**** Peavey ႏွင့္ BMB လူမႈကြန္ယက္ Page မ်ားတြင္ မွားယြင္းစြာေမးေနေသာ ေမးခြန္းမ်ား ****

Odoo CMS - a big picture


ဤကဲ့သို ့ေမးျမန္းေသာ ေမးခြန္းမ်ားသည္ ျပန္လည္ေျဖၾကားရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ထို ့ေၾကာင့္ ေဖာ္ျပထားေသာ အေျခခံရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကို ေလ့လာၿပီး အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို နားလည္၍ ေမးႏုိင္ေသာသူမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ႀကိဳးစားတင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ 

အမွန္တကယ္ အသံစနစ္ကိ ုလိုအပ္ေသာသူမ်ားသည္ မိမိတို ့ဧ။္ Audio Engineer မ်ားထံသုိ ့ 09-793334449 သုိ ့မနက္ ၉း၃၀ မွ ညေန ၅း၃၀ အထိ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ (ဝယ္ယူျခင္း မဝယ္ယူျခင္းကို ပဓာနမထားဘဲ ေစတနာျဖင့္ အေကာင္းဆံုး ကူညီေပးပါမည္။)