အသံပိုင္းဆိုင္ရာ စနစ္တစ္ခု ေကာင္းမြန္ဖို ့ပူးေပါင္ရမည့္ အဖြဲ  ့(၃) ခု

စနစ္တစ္ခု ေကာင္းမြန္ေစရန္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ တစ္ေနရာတည္း ျပည့္စံုဖို ့မလံုေလာက္ပါဘူး။ ေဘာလံုးသင္းတစ္သင္းလို တစ္ေယာက္ထဲ ေတာ္ေန႐ံုျဖင့္ အႏိုင္မရႏိုင္ပါ။ အသံစနစ္မွာလဲ ထိုနည္းတူပင္ျဖစ္ပါသည္။ ကဲ ဘာအခ်က္ေတြလဲ ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္....

အခ်က္ (၁) Input / အဝင္

Odoo CMS - a big picture

 အသံစနစ္တစ္ခု ျဖစ္တည္ဖို ့ရန္ အသံဧ။္အစျပဳရာ အသံကို ျပဳလုပ္သူ (Source) တစ္ခုခုလိုအပ္ပါသည္။ တီးဝိုင္းတီးခတ္မည့္ တူရိယာပညာရွင္မ်ား ၊ သီခ်င္းသီဆိုမည့္ အဆိုပညာရွင္မ်ား ၊ ေကာင္းမြန္စြာ တည္းျဖတ္ထုတ္လုပ္ထားေသာ Audio CD မ်ား ၊ ထို Audio CD ကို ဖတ္ႏိုင္ေသာ စက္မ်ား ၊ ယေန ့ေခတ္ HD Audio အြန္လိုင္း ေတးဂီတ သီခ်င္းမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသည့္ Apple Music, Spotify, Google Music, Amazon Music အစရွိသည့္ Application မ်ား ၊ အျခားေသာ အသံထြက္စနစ္ အမွန္ကို ေပးစြမ္းႏိုင္မည့္ မည္သည့္ အရင္းအျမစ္ (Source) တို ့ကို လိုအပ္ပါသည္။ အစေကာင္းမွ အေႏွာင္းေသခ်ာမယ္။ ေကာင္းမြန္အသံကို ထုတ္လုပ္ေပးမည့္အရင္းအျမစ္ (Source) မရွိဘဲႏွင့္ အသံထြက္ေကာင္းမရႏိုင္ပါ။

အခ်က္ (၂) Processing /လုပ္ေဆာင္ျခင္း

Odoo CMS - a big picture

လုပ္ေဆာင္ျခင္း (Processing) ဆိုရာတြင္အသံႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ေဆာင္စရာမ်ားသည္ Mixing ျဖစ္ပါသည္။ သာမာန္လူတစ္ေယာက္သည္ လႈပ္ရွားမႈ႐ုပ္သံမ်ားဧ။္ ညႈိ ့ယူဖမ္းစားမႈမ်ားကို နားလည္သူ နဲပါးေသာ္လည္း အသံထြက္နားေထာင္မေကာင္းျခင္း / မမွန္ကန္ျခင္းမ်ားကိုေတာ့ ခ်က္ခ်င္း နားလည္သူမ်ားပါသည္။ (တစ္ခါတစ္ရံ အသံ ႏွင့္ ႐ုပ္လြဲေနေသာ အရည္အေသြးနိမ္ file စနစ္ ႐ုပ္ရွင္ကားမ်ားၾကည့္ေသာအခါ အသံလြဲေနသည္ကို သိႏိုင္ၿပီး တစ္ခ်ိဳ ့ဆိုလွ်င္ ထိုအသံႏွင့္ ႐ုပ္လြဲေနသည္ကို ခံစား၍မရပါ။)

လူတိုင္းသည္ ေတးဂီတအသံကို ခံစားခြင့္ရွိပါသည္။ ထုိသူမ်ားတြင္ အသက္ငယ္သူမ်ား အျပင္ အသက္အရြယ္ႀကီးသူ ႏွလံုးေရာဂါ ရွိသူ အစရွိသျဖင့္ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးပါဝင္ႏိုင္ၿပီး ထိုသူအားလံုးအတြက္ လက္ခံႏုိင္ေသာ အသံစနစ္တစ္ခုကို ဖန္တီးႏိုင္သူသည္ ေတာ္ေသာ Audio Engineer / Professional တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါသည္။

ထို ့ျပင္အသံထြက္ေကာင္းစနစ္တစ္ခုကို ဖန္တီးထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းရွိသူသည္ အသံကိုထင္ရွားသိသာစြာရွင္းလင္း ကြဲျပားေစေအာင္ျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာ သူျဖစ္သည္။

အသံတြင္ အေျခခံသေဘာတရားအရ အနိမ့္သံ (Low Frequency) / အလယ္သံ (Mid Frequency) ႏွင့္ အျမင့္သံ (High Frequency) ဟူ၍ ရွိပါသည္။ ထိုအသံ ၃ မ်ိဳးအတြက္ ကြဲထြက္ေပးႏိုင္ေသာ အသံပစၥည္းမ်ားလည္း သီးျခားစီရွိပါသည္။ အနိမ့္သံ Bass တုန္ခါမႈ (Low Frequency) အတြက္ Subwoofer / အလယ္သံ (Mid Frequency) အတြက္ Mid Range Driver (Speaker) ႏွင့္ အျမင့္သံ (High Frequency) အတြက္ Tweeter မွ ထုတ္ေပးပါသည္။ Mid ႏွင့္ High ကို ထုတ္ေပးေသာ စနစ္တြင္ Full-Range ႏွင့္ Bi-Amp ဟူေသာ Crossover လုပ္ေပးသည့္ စနစ္ ၂ ခု ထပ္မံကြဲျပားပါသည္။ Full-Range ဆိုသည္မွာ ထိုစပီကာကို ထိန္းခ်ဳပ္ရာတြင္ Mid ႏွင့္ High Frequencies မ်ားကို အတူတူ ေပါင္း၍ ထိန္းခ်ဳပ္ရေသာ စနစ္ျဖစ္ပါၿပီး ထိုစနစ္သည္ သာမာန္ ကၽြမ္းက်င္သူ Audio Enginner မ်ားအတြက္ လြယ္ကူပါသည္။ Bi-Amp သည္ ထိုစပီကာကို ထိန္းခ်ဳပ္ရာတြင္ Mid ႏွင့္ High Frequencies မ်ားကို သီးသန္ ့ခြဲ၍ တစ္ခုကို တစ္မ်ိဳး စိတ္ႀကိဳက္ခ်ိန္တြယ္ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ထိုစနစ္ကို ကၽြမ္းက်င္မႈ အဆင့္ျမင္ေသာ ပညာရွင္မ်ားက ႏွစ္သက္ပါသည္။ 

မည္သို ့ပင္ျဖစ္ေစ ယခုလို မတူညီမႈမ်ားကို နားေထာင္ေကာင္းေအာင္ Mixing ေရာစပ္ေပးႏိုင္လွ်င္ အသံထြက္ေကာင္းစနစ္ ရရွိပါမည္။ Mixing ျပဳလုပ္ရာတြင္ သံုးႏိုင္ေသာ Mixer / Crossover / Equalizer / Effects ႏွင့္ Sound Management (Sound Processor) တို ့ကိုအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို ့အသံုးျပဳရာတြင္လည္း အသံဧ။္ အေျခခံသေဘာ သဘာဝ ႏွင့္ ထိုစက္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ဖို ့ ကၽြမ္းက်င္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ Mixing ျပဳလုပ္ရာတြင္ ယခင္ Analogue ပံုစံ ျဖင့္ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ရာ စက္မ်ားစြာ အဆင့္မ်ားစြာလိုအပ္ျခင္းမွယေန့ေခတ္ Digital နည္းျဖင့္ စက္တစ္လံုးတည္းတြင္ Computer Software / Plug-ins မ်ားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

အခ်က္ (၃) Output

Odoo CMS - a big picture

ေနာက္ဆံုးတစ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ မိမိေရာစပ္ထားတဲ့အသံကို Output ျပဳလုပ္ေပးရပါမည္။ ဒီမွာလဲ အခ်က္ (၂) မွာေျပာခဲ့သလို အသံဧ။္အေျခခံ Low / Mid / High ႀကိမ္ႏႈန္းမ်ားကို သိကိုသိရွိ နားလည္ထားရပါမည္။Output ျပဳလုပ္ေပးဖို ့ စပီကာ ႏွင့္ Subwoofer မ်ားလုိအပ္လာပါၿပီ။ ထိုစပီကာမ်ားသည္ မိမိဧ။္ Processing အပိုင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထိန္းခ်ဳပ္ရမည္ ျဖစ္သျဖင့္ မိမိညႊန္ၾကားသလို နာခံရန္ လိုအပ္ပါသည္။High သံလိုေနလို ့တင္လိုက္လွ်င္ ကိုယ့္စပိကာဧ။္ Tweeter (သို ့) Crossover Network ကဒ္မွ မလိုက္ႏိုင္သျဖင့္ လိုသေလာက္ Tweeter စူးရွသံကို မရႏိုင္ျခင္း / Subwoofer ဧ။္ တုန္ခါမႈကို အအိသံ ႏွင့္ အျပင္းထုသံ ခြဲျခားသတ္မွတ္ရာတြင္Mixer မွ လိုအပ္ေသာ Bass သံကို ေျပာင္းလဲလိုက္ေသာ္လည္း မိမိဧ။္ Subwoofer မွထို ႀကိမ္ႏႈန္းကို မလိုက္ႏိုင္ဘဲ တုန္ခါမႈ Bass ပံုစံတစ္မ်ိဳးကိုသာေပးေနျခင္းတို ့ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ထိုသုိ ့ျဖစ္ျခင္းသည္ သင္ဧ။္ စပီကာ / Subwoofer မ်ားသည္ နားလည္တတ္ကၽြမ္းသူတို ့မွ စမ္းသပ္ထုတ္လုပ္ထားသည့္ Original ကုမၸဏီ စက္႐ံုထုတ္မ်ားမဟုတ္ဘဲ မိမိတို ့စိတ္တိုင္းက် သစ္သားအိမ္ခြံဧ။္ စနစ္မက်ေသာ ဒီဇိုင္းမွ အတြင္းတြင္ထည့္ေသာ စပီကာ-Drivers / Crossover ကဒ္မ်ားဧ။္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္စြမ္း မမွီျခင္းစသည့္ စနစ္မက်စြာ တည္ေဆာက္ထားေသာ Output ပစၥည္းမ်ားကိုေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

Input + Processing + Output = good sound system

Odoo CMS - a big picture

အက်ဥ္းခ်ဳပ္၍ ဆိုရေသာ္ ေကာင္းမြန္ေသာ အသံထြက္တစ္ခုရရွိေစရန္ ယခုေဖာ္ျပပါ အခ်က္ ၃ ခ်က္ ျပည့္စံု ေကာင္းမြန္ရန္လိုပါသည္။ တစ္ခုတည္းေကာင္းေန႐ံုျဖင့္လဲ အသံထြက္ေကာင္းမရႏိုင္ပါ။ Input + Processing + Output ခ်ိတ္ဆက္မိမိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ပိုင္ဆိုင္ၿပီး ထိုပစၥည္းမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ Audio Enginner မ်ား ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာႏိုင္ဖို ့ မိမိတို ့MT Pro Audio မွ သင္တန္းမ်ား စီစဥ္ေပး၍ ပညာမ်ား မွ်ေဝေပးဖို ့ႀကိဳးစားပါမည္။